آخرین بروزرسانی : 1397/04/27
مديريت مصرف

.: مديريت مصرف :.
تعداد بازدید :1876

عنوان خدمت

شناسنامه خدمات الكترونيك

دانلود فرملينك خدمت

اصلاح اطلاعات   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم اصلاح اطلاعات

اصلاح نام   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
اصلاح نام

تسويه بدهي - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم تسويه بدهي

تسويه حساب - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

دانلود فرم
 تسويه حساب

تغيير تعرفه   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 تغيير تعرفه

تغيير نام   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
تغيير نام

تفكيك و ادغام   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 تفكيك و ادغام

قبض المثني   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 قبض المثني

وصل مجدد انشعاب   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 وصل مجدد انشعاب

آزمايش كنتور - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 آزمايش كنتور

اصلاح سرويس انشعاب - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم اصلاح سرويس انشعاب

افزايش آمپراژ - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 افزايش آمپراژ

انشعاب آمپري - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم انشعاب آمپري

انصراف از برقراري انشعاب - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 انصرف قبل از برقراري انشعاب

بررسي صورت‌حساب - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 بررسي صورتحساب

برق موقت - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 برق موقت

تغيير مكان داخلي - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 تغيير مكان

جمع آوري دائم - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 جمع آوري دائم

جمع آوري موقت - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 جمع آوري موقت

سوابق پرداخت- ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 سوابق پرداخت

سوابق مصارف - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 سوابق مصارف

قطع موقت - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 قطع موقت

كاهش آمپراژ - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 كاهش آمپراژ

نصب مجدد   - ۹۳۱۱۰۷

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 نصب مجدد

فرم تحقيقات

دانلود شناسنامه

 دانلود فرم
 فرم تحقيقات

فرم پذيرش كارآموز

دانلود شناسنامه دانلود فرم فرم پذيرش كارآموز

فرم شكايات مردمي

دانلود شناسنامه دانلود فرم فرم شكايات مردمي

ارتباط با مديرعامل

دانلود شناسنامه دانلود فرم ارتباط با مدير عامل

ثبت درخواست(شكايت/پيشنهاد)

دانلود شناسنامه دانلود فرم ثبت درخواست

افزايش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليه

دانلود شناسنامه دانلود فرم افزايش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليه

مشاهده صورت حساب

دانلود شناسنامه دانلود فرم مشاهده صورتحساب
كاهش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليهدانلود شناسنامه دانلود فرم كاهش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليه

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
8
هفته گذشته :
33
ماه گذشته :
95
کل بازدیدها :
1876
aaa
آدرس