مهمترین ها
تعداد بازدید :2728

شرح وظايف عمومي  :

 

- مطالعه وشناخت هدفها و مأموريت هاي شركت برق باختر در چارچوب برنامه هاي كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و خط مشي و سياستهاي وزارت نيرو

- مطالعه وشناخت قوانين ومقررات و دستورالعملها در حوزه كاري

- مطالعه و بررسي فرآيندهاي كاري و مقايسه آن با مؤسسات مشابه ، مطالعه كتب ونشريات علمي داخلي در زمينه هاي كاري بمنظور ارائه طرحهاي جديد وكسب اطلاعات تخصصي لازم در بهبود فعاليتهاي كاري.

- بررسي علمي وعملي از فعاليت هاي كاري ، بمنظور انتخاب مناسبترين وبهترين الگو در انجام فعاليتهاي كاري ، متناسب با حجم ونوع عمليات و فعاليتهاي موجودوآتي واحد سازماني با در نظرگرفتن امكانات و محدوديت ها .

- نظارت و كنترل بر عملكرد و فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي و اعمال راهنمايي هاي لازم درجهت پيشبرد و حسن اجراي وظايف .

- نظارت بر رعايت دقيق دستور العملهاي كاري و روشهاي اجرائي ، آئين نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات و پاسخگوئي به سيستمهاي مديريتي از جمله ( بهره وري ، تضمين كيفيت ، ارزيابي بر اساس مدل EFQM).

- شركت در دوره ها وكنفرانس هاي آموزشي درون وبرون شركت بر اساس ضوابط و دستورات مقام ما فوق به منظور افزايش اطلاعات و دانش تخصصي وارائه راهكارهاي مناسب .

- ارائه پيشنهادات جامع درجهت رفع تنگناها و مشكلات واحد كاري .

- استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري اداري وحفظ اموال دولتي وجلوگيري از اسراف .

- رعايت مسائل و مقررات بهداشتي وايمني و توجه كافي به بهداشت رواني در محيط كار بمنظور حفظ سلامت كاركنان بنا به وظايف شغلي .

- رعايت اصول كيفي در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله بمنظور پاسخگويي به نيازمنديهاي سيستم هاي مديريتي .

-  عضويت و فعاليت در كميته هاي مرتبط با وظايف حوزه حسب ابلاغهاي صادره .

- شركت در جلسات ، كميسيونها ، كميته ها ، سمينارها و نمايشگاه هاي بين المللي برق با توجه به نياز شركت و موافقت مقام   مافوق.

- انجام ساير امور ارجاعي اداري محوله .

                                              

شرح وظايف تخصصي :

-كنترل ونظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي ، مصوبات ودستورالعمل ها وگزارش هاي دريافتي از مراجع بمنظور حصول اطمينان از صحت عملكرد آنها .

-كنترل و نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و ضوابط در چارچوب اختيارات قانوني بر اساس قوانين ومقررات جاري (قانون بودجه ، قوانين ومقررات محاسباتي ، قانون كار ، قانون مديريت خدمات كشوري و.......) توسط واحدهاي تحت سرپرستي بمنظور اجراي صحيح آنها .

- نظارت بر تهيه برنامه هاي عملياتي واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس اهداف و عملكرد شركت و تحقق اهداف شركت .

- هماهنگي و ايجاد ارتباط با دستگاهها و مؤسسات برون سازماني و واحدهاي درون سازماني بر اساس مكاتبات و مذاكرات بمنظور پيشبرد اهداف شركت .

-كنترل و نظارت بر تهيه گزارشات و اطلاعات مالي- اداري تهيه شده توسط واحدهاي تحت سرپرستي و بر اساس استانداردها براي ارائه به مقام مافوق و ذينفعان جهت اخذ تصميم گيريهاي آتي .

- ايجاد هماهنگي وهمكاري بين واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي سازماني از طريق تشكيل جلسات ،گردهمائي ها ، مذاكرات و مكاتبات بمنظور تسريع و تسهيل كارها .

- بررسي وتجزيه وتحليل اقتصادي در مورد تهيه مواد و مصالح مورد نياز از بازارهاي بين المللي وداخلي بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.

- شركت در مجامع ،كميسيونها وكميته هاي مختلف اعم از اداري ،  مالي ،  بازرگاني و .....  بمنظور ارتقاء اطلاعات خود و مجموعه هاي تحت سرپرستي .

- همكاري و نظارت بر استقرار و اجراي سيستم هاي مديريتي واقع در حوزه معاونت مالي وپشتيباني بر اساس استانداردهاي مربوطه بمنظور پاسخگويي به نيازمندي هاي سيستم هاي مديريتي .

- همكاري در ارائه پيشنهادهاي اصلاحي ناشي از تعارض احتمالي قوانين در اجراي آنها و بر اساس قوانين ومقررات و مصوبات ابلاغي و بمنظوررفع تعارض هاي احتمالي و اجراي دقيق قوانين و مقررات .

- همكاري و نظارت در تهيه و تنظيم ، تخصيص و ارزيابي بودجه شركت و تهيه و تنظيم گزارشات بودجه اي .

- خريد خدمات و استفاده از خدمات مشاورين ذيصلاح در طرحهاي مظالعاتي و اجرايي در زمينه مالي و بازرگاني و پشتيباني خدمات عمومي .

- تهيه و تنظيم خط مشي ها و برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت ساليانه .

- پيشنهاد تغيير در ساختار سازماني تحت سرپرستي به مقام مافوق .

- پيشنهاد انتصاب ، تغيير شغل ، تشويق ، تنبيه ، مسائل انظباطي ، ارتقاء ، تمديد قراردادهاي استخدامي كاركنان تحت سرپرستي .

- اتخاذ تصميم در خصوص اعزام به مأموريت ، مرخصي و اضافه كاري كاركنان تحت سرپرستي .

- تعهد ، تسجيل و تأمين اعتبار كالاها و خدمات مورد نياز شركت .

 

تعداد بازدید
امروز :
4
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
20
ماه گذشته :
67
کل بازدیدها :
2728
aaa
آدرس