آخرین بروزرسانی : 1397/06/27
مديريت مصرف

.: مديريت مصرف :.
معاونت طرح توسعه
مجتبي داودآبادي
معاون طرح و توسعه
جزئیات
مجري طرح ساختمان
j.rajabi@brec.ir - 09183649519
یداله فرخی
مجري طرح مخابرات و فیبر نوری
حمید صفایی شریف
مدير دفتر مهندسي طرحها
وحيد سوري
ليسانس مهندسي برق
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان همدان
علي فتحي
سرپرست طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان مركزي
اكبر حميدي
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان لرستان
aaa
آدرس