مهمترین ها
معاونت مالي و پشتيباني
مرتضي رفيعي
فوق ليسانس
معاون مالي و پشتيباني
rafiee@brec.ir - 086-34130665-09122976384
حسابدار ،مميز اسناد ، ريئس حسابداري تاسيسات وقيمت تمام شده ، مدير دفتر مجامع ، مدير دفتر هيات مديره وحسابرسي ،معاون مالي وپشتيباني
جزئیات
منوچهر فلاح
فوق ليسانس
مدير امور مالي و ذيحسابي
fallah@brec.ir - 08634130666 - 09183617328
رئيس اداره پرداخت -رئيس حسابداري عمومي -ذيحساب ومدير مالي
ابوالفضل آزاديان
فوق ليسانس
مدير امور تداركات و قراردادها
08634130667 - 09183492801
كارشناس خريد- رئيس اداره خريد وقراردادها- كارشناس مسئول - رئيس اداره مناقصات- ريئس اداره قراردادها وكارپردازي - مدير امورتداركات وقراردادها
محمد شيخي
ليسانس
رئيس اداره نظارت بر خدمات عمومي
08634130668 - 09188621226
دفتر روابط عمومي - اداره نظارت برخدمات
aaa
آدرس