مهمترین ها
تعداد بازدید :1470

نام

نام خانوادگي

سمت در كميته

سمت در شركت

شماره تماس

فرهاد

شبيهي

رئيس كميته

مديرعامل

33402341

ابوالفضل

غريبيان

دبير كميته

مديريت بحران و پدافند غيرعامل

33402006

سيد رضوان

غمگين معراجي

عضو كميته

مدير حراست و امور محرمانه

33402005

رضا

سپهروند

عضو كميته

مدير روابط عمومي

33402014

ابوالفضل

غريبيان

عضو كميته

فرمانده بسيج

33402006

جعفر

نصرتيان اهور

عضو كميته

معاون بهره برداري

33402219

مجتبي

داودآبادي

عضو كميته

معاون طرح و توسعه

33402101

رضا

سلطانعلي

عضو كميته

معاون هماهنگي

33402186

علي

صفري كارچاني

عضو كميته

معاون برنامه ريزي

33402164

مرتضي

رفيعي

عضو كميته

معاون مالي و پشتيباني

33402110

رضا

بهرامي

عضو كميته

معاون منابع انساني

33402117

تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
13
ماه گذشته :
55
کل بازدیدها :
1470
aaa
آدرس