مهمترین ها
تعداد بازدید :2610

ادغام انشعاب
هرمشترك ميتواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات ميتواند شامل افزايش دائم و كاهش (دائم يا موقت) و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد. در صورتي كه مشترك تقاضاي ادغام قدرت انشعاب را بنمايد، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز ( با توجه به بند 3-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق) محاسبه و مابه‌التفاوت آن توسط مشترك پرداخت مي‌گردد. مشترك با توجه به قدرت نهايي در حالت افزايش قدرت، نسبت به واگذاري زمين در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق اقدام نمايد.
 دريافت راهنماي روال ادغام انشعاب

 

تغيير نام
هرمشترك ميتواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات ميتواند شامل افزايش دائم و كاهش (دائم يا موقت) و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد. در صورتي كه مشترك تقاضاي تفكيك انشعابها را بنمايد، بر اساس بند 3-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز محاسبه و مابه‌التفاوت تعيين شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت مي‌شود.
فرم تغيير نام
دريافت راهنماي روال تغيير نام

 

تفكيك انشعاب
هرمشترك ميتواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات ميتواند شامل افزايش دائم و كاهش (دائم يا موقت) و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد. در صورتي كه مشترك تقاضاي تفكيك انشعابها را بنمايد، بر اساس بند 3-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز محاسبه و مابه‌التفاوت تعيين شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت مي‌شود.
دريافت راهنماي روال تفكيك انشعاب

 

اصلاح آدرس
هرمشترك ميتواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات ميتواند شامل افزايش دائم و كاهش (دائم يا موقت) و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد. در صورتي كه مشترك تقاضاي تفكيك انشعابها را بنمايد، بر اساس بند 3-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز محاسبه و مابه‌التفاوت تعيين شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت مي‌شود.
فرم اصلاح آدرس
دريافت راهنماي روال اصلاح آدرس

 

 

راهنماي مشاهده صورت حساب
جهت مشاهده صورت حساب اين دوره و سابقه دوره هاي پيشين از منوي خدمات مشتركين وارد بخش مشتركين فوق توزيع شده و توسط نام كاربري و كلمه عبور تخصيص داده شده صورتحساب خود را مشاهده نماييد
در صورتي كه نام كاربري يا كلمه عبور خود را فراموش كرده ايد با دفتر خدمات مشتركين مكاتبه فرماييد

 

راهنماي مشاهده پرداخت ها
جهت مشاهده سابقه پرداخت هاي تاييد شده خود از منوي خدمات مشتركين وارد بخش مشتركين فوق توزيع شده و توسط نام كاربري و كلمه عبور تخصيص داده شده سوابق پرداخت خود را مشاهده نماييد
در صورتي كه نام كاربري يا كلمه عبور خود را فراموش كرده ايد با دفتر خدمات مشتركين مكاتبه فرماييد
 

 

راهنماي افزايش يا كاهش قدرت انشعاب
هرمشترك ميتواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات ميتواند شامل افزايش دائم و كاهش (دائم يا موقت) و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد. در صورتي كه مشترك تقاضاي افزايش قدرت انشعاب را بنمايد، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز ( با توجه به بند 3-52-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق) محاسبه و مابه‌التفاوت آن توسط مشترك پرداخت مي‌گردد. مشترك با توجه به قدرت نهايي در حالت افزايش قدرت، نسبت به واگذاري زمين در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق اقدام نمايد. افزايش قدرت مشترك و يا متقاضي مي‌تواند به جهت نوع مصرف از ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف (صنعت و معدن، عمومي، تجاري و انشعاب آزاد) استفاده نمايد.
فرم افزايش يا كاهش قدرت انشعاب
دريافت راهنماي روال افزايش يا كاهش انشعاب
 
تعداد بازدید
امروز :
4
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
17
ماه گذشته :
88
کل بازدیدها :
2610
aaa
آدرس