مهمترین ها
تعداد بازدید :1940
 • مطالعه و بررسي مستمر خط مشي ها و فعاليت هاي جاري و آتي سازمان و ارائه پيشنهادات و طرحهاي لازم جهت تأمين و تعديل نيروي انساني
 • تهيه و بهنگام سازي شناسنامه هاي آموزشي كاركنان براساس الگوي ابلاغي
 • طراحي مسير شغلي كاركنان و تدوين و استقرار نظام جانشين پروري
 • تحليل توانايي هاي نيروي انساني شركت واستفاده مطلوب ازتوانايي هاي كاركنان وپيش بيني نيازهاي آينده نيروي انساني
 • بررسي و مطالعات مستمر به منظور تعيين نيازهاي آموزشي نيروي انساني شركت با همكاري واحد هاي ذيربط
 • تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش نيروي انساني شركت (تقويم آموزشي ) در دوره هاي زماني مختلف با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان و استانداردهاي ابلاغي آموزشي
 • اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت اطمينان از انطباق توانمنديهاي كاركنان با نيازهاي شغلي آنان
 • ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ( محتوي ، اساتيد ، واحد آموزشي ، ... ) و تجزيه و تحليل آن به منظور بكارگيري نتايج آن در برنامه هاي آموزشي آينده
 • انجام مطالعات و بررسي مستمر در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي انساني در بازار و مراكز نيروي كار
 • انجام مطالعات و بررسيهاي مستمر به منظور برآورد خلاهاي ناشي از تخصص و تجربه نيروي انساني شركت
 • ارتباط و همكاري با مراكز علمي ، مجتمع سازندگي و دانشگاهها در زمينه هاي علمي و آموزشي مورد نياز شركت
 • تهيه گزارش تحليلي از عملكرد اجراي تقويم آموزشي در دوره هاي زماني مقرر
 • تهيه برنامه هاي لازم به منظور اعزام كارآموز به واحد هاي شركت
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
12
ماه گذشته :
44
کل بازدیدها :
1940
aaa
آدرس