آخرین بروزرسانی : 1396/11/29
تعداد بازدید :1321

سميرا زماني

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي شاخه منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
كارشناسي مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي اراك
پست سازماني: كارشناس درمان
واحد سازماني: معاونت منابع انساني - امور كاركنان و رفاه
تلفن تماس:2034-3340-086
پست الكترونيك: samarazamani66@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------
عضو كارگروه مشاوران جوان
عضو تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي
عضو تيم فرابخشي، پشتيباني و نگاهداشت منابع انساني

-------------------------------------------------------------------------------
شرح وظايف و مسئوليت ها:
شركت در جلسات تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي
شركت در جلسات تيم فرابخشي پشتيباني و نگاهداشت منابع انساني
حضور در جلسات گروه مشاوران جوان
برقراري ارتباط با جوانان و ترغيب مشاركت ايشان به فعاليت در كارگروه

تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
5
هفته گذشته :
24
ماه گذشته :
86
کل بازدیدها :
1321
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس